dokumentai

 

75 cities now designated in Phase V of Healthy Cities

Congratulations to the cities of Klaipeda in Lithuania and Warsaw in Poland. They have been designated in Phase V of the WHO European Healthy Cities Network and will join other cities working toward the common goal of striving for health and healthy equity in all local policies.
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/news/news/2010/10/75-cities-now-designated-in-phase-v-of-healthy-cities 

Oficiali Klaipėdos miesto paskelbimo Sveikų miestų tinklo nariu yra 2010 metų spalio 25 diena

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STOJIMO Į PSO Europos nacionalinį SVEIKŲ MIESTŲ tinklą 
 
 
 
 
 
2010 m. liepos 2 d. Nr. T2-162 
Klaipėda 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 42 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendţia: 
 
1.      Pritarti Klaipėdos miesto stojimui į PSO Europos nacionalinį Sveikų miestų tinklą. 
2.      Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės merą pasirašyti reikiamus dokumentus.  
3.  Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje. 
 
Savivaldybės meras                                                              Rimantas Taraškevičius 
 
 Balsavimo rezultatai: uţ-16, prieš-7, susilaikė-0. 
 Tarybos sprendimas  Nr. T2-162  
Paskelbtas 2010-07-09   
Įsigalioja nuo: 2010-07-10