dokumentai

 

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STOJIMO Į PSO Europos nacionalinį SVEIKŲ MIESTŲ tinklą 
 
2010 m. liepos 2 d. Nr. T2-162 
Klaipėda 
 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Ţin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 42 punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės taryba nusprendţia: 
 
1.      Pritarti Klaipėdos miesto stojimui į PSO Europos nacionalinį Sveikų miestų tinklą. 
2.      Įgalioti Klaipėdos miesto savivaldybės merą pasirašyti reikiamus dokumentus.  
3.  Skelbti apie šį sprendimą vietinėje spaudoje ir visą sprendimo tekstą – Klaipėdos miesto savivaldybės interneto tinklalapyje. 
 
Savivaldybės meras                                                              Rimantas Taraškevičius 
 
 Balsavimo rezultatai: uţ-16, prieš-7, susilaikė-0. 
 Tarybos sprendimas  Nr. T2-162  
Paskelbtas 2010-07-09   
Įsigalioja nuo: 2010-07-10